Vyhledávání

Všeobecné obchodní podmínky

Platné od 18.5.2010

OBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující odesláním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy P.A.A. AGENCY s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí. Pokud není mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou výhradně položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje uvedené na webových stránkách obchodu v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. P.A.A. AGENCY s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
    - Bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
    - Vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
    - Vybavené českými návody nebo příbalovou informací

2. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je tato osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným doručením zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě, vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenost a pod.), Vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např.. telefonicky nebo písemně. Pokud odmítne kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, povaľuje se objednávka za neplatnou. Pokud je mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

4. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách obchodu Vasogen jsou platné v okamžiku objednávání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do   vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změn cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo přivýrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební  lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1% za každý den prodlení. Prodávající si  vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavena na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy, pokud se na cenu dopravy nevztahuje poskytnutá sleva.
V případě, že kupující nezaplatí a nepřevezme předmět koupě, prodávající je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je stanovena ve výši 25% ceny předmětu koupě. Zaplacením smluvní pokuty se kupující nezbavuje povinnosti zaplatit kupní cenu v plné výši.
Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den vystavení objednávky av případě, že produkty nebyly ještě prodávajícím fakturovány. Objednávku lze stornovat telefonicky nebo písemnou formou (faxem, e-mailem nebo poštou). Potvrzení stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu písemnou formou (faxem, e-mailem nebo poštou).
Kupující (spotřebitel) je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Náklady na vrácení zboží nese sám kupující, který je povinen zaslat nepoškozené zboží na adresu společnosti jako zásilku s dohodnutým pojištěním proti škodám způsobeným přepravou zboží (ne na dobírku).
V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je použito a je poškozené nebo neúplné, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo je část sníženou v souladu s ust.. § 457 občanského zákoníku o hodnotě jeho opotřebení ve výši 1% z celkové ceny zboží za každý den používání zboží a o hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a po vrácení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.
Zákon o DPH § 13 odst. 1 písmeno a). Zdanitelné plnění je uskutečněné při prodeji zboží dnem dodání zboží, a to i když ke změně vlastnického práva podle kupní smlouvy dojde až zaplacením zboží.

5. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne přijetí závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající vyexpedovat ho nebo předat přepravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění způsobeno "vyšší mocí" nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Většina zboží je ve velké míře stále na skladě. Někteří výrobci, ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Pokud se jedná o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Pokud není prodávající schopen do 30 kalendářních dnů odeslat zboží kupujícímu (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím na aktuální objednávku - kupní smlouvu na jeho účet.

6. Dopravní podmínky, poštovné

    Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny:
    a) Doručení Česká republika: dobírkou poštovné 185Kč 
    Přehled možných způsobů platby:
    1. platba při dodávce na dobírku; při tomto způsobu platby kupující uhradí zboží při převzetí na poště nebo kurýrovi,
     
    Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci.
    Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků av případě jakýchkoliv chyb toto neprodleně oznámit     přepravci. Faktura a daňový doklad jsou přiloženy v označeném balíku.

7. Záruka, reklamace, vrácení nebo výměna zboží

Záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv (zákon č. 40/1964 Sb občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů) je stanovena na minimálně 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy nebo shora ohraničena datem spotřeby zboží a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Datum spotřeby je u všech výrobků minimálně 30 dnů ode dne expedice zboží, v opačném případě je zákazník o kratší době spotřeby telefonicky informován.
Reklamace jsou vyřizovány podle platných právních předpisů České republiky.
V případě doručení poškozeného zboží má kupující právo žádat vrácení peněz nebo zrealizovat novou objednávku.
Kupující (spotřebitel) má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 7 dnů od data doručení v neporušeném stavu včetně obalů a dokladů, které byly dodány spolu s ním.
Společnost P.A.A. AGENCY s.r.o. nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby. Kupující v případě vrácení zboží je povinen zaslat zboží formou běžného nebo obchodního balíku poštou nebo zasilatelskou společností.
V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného. Po dohodě může být navrácení částky provedeno formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, které bude zasláno buď s další objednávkou zákazníka nebo samostatně. Pokud se zboží zasílá samostatně (v případě výměny zboží), neúčtuje se poštovné a balné.
Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinen zaslat reklamační list následně doručit reklamované zboží čisté, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně manuálů a záručního listu nebo faktury prodávajícímu nebo autorizovanému záručnímu servisu. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu, resp. Vám je na požádání sdělíme telefonicky nebo formou e-mailu. Při uplatnění záruky se kupující řídí pokyny uvedenými v záručním listu, případně kontaktuje prodávajícího pro upřesnění uplatnění reklamace.
Prodávající vyřídí reklamaci zboží ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení. Prodávající oznámí výsledek reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě a to písemně (emailem, poštou).
Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách nebo byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením s výrobkem.

8. Ochrana soukromí

Provozovatel se zavazuje, že bude od kupujícího vyžadovat pouze údaje, které slouží výlučně pro potřeby prodávajícího související s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy (jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu).
Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust.. § 7 odst.. 1 zákona č.. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň poskytuje prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě as přeshraničním přenosem osobních údajů i do třetích zemí (jakýchkoliv zemí v rámci Evropské unii a zemí tzv.. Bezpečného přístavu). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou.
Provozovatel se zavazuje k tomu, že na přání a na základě písemné nebo telefonické žádosti kupujícího i bez udání důvodů, kdykoliv jeho osobní údaje vymaže ze své databáze.
Aktualizaci osobních údajů může registrovaný Kupující uskutečnit přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu ihned po přihlášení.
 

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, pokud nebylo mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Při trvalém smluvním vztahu (pokud je písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, pokud dojde po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Pokud odešle objednávku po dni, kdy došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné v okamžiku jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku v té době již odevzdanou přepravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce obchodu, pokud nebude v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené, jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Odmítnutí odpovědnosti 

Veškeré informace týkající se onemocnění tinnitus, byly převzaty od výrobce EAR LASER s jeho souhlasem. Přesto nemůžeme zaručit správnost těchto informací. Za obsah převzatých internetových stránek, které jsou použity na naší webové stránce, nemůžeme převzít žádnou zodpovědnost. Vydavatel nebo jeho zplnomocněný zástupce nepřebírají žádnou odpovědnost za případné poškození osob nebo věcí, které vyplývají z informací poskytnutých na těchto internetových stránkách. Prohlášení k účinku léčby jsou vědecky stále nepotvrzené. Proto naše informace v žádném případě nenahrazují konzultaci lékaře nebo ošetření řádně vyškolenými lékaři.

Výrobky od společnosti DisMark GmbH jsou chráněny mezinárodními patenty. Všechny současné texty, fotografie, grafiky a zvukové nahrávky jsou chráněné autorským právem © by DisMark GmbH a nesmějí být použity pro jakékoliv komerční účely bez jeho souhlasu. TinniTool ® je celosvětově chráněná a registrovaná značka.

 

Kacnikova© 2010 Všechna práva vyhrazena.